Kira Uyarlama Davası Dilekçesi

Kira Uyarlama Davası Dilekçesi İçin Rehber

Kira anlaşmalarında zaman zaman mevcut koşulların değişmesiyle taraflar arasında uyumsuzluklar yaşanabilir. Bu durumlarda, kira uyarlama davası ve kira tespit davası gibi yasal yollara başvurulabilir. Bu makalede, sıklıkla karıştırılan iki dava türünden, özellikle kira uyarlama davasının ne olduğu, şartları ve süreci hakkında bilgilendirme yapacağız.

Kira Tespit Davası Kısaca Nedir?

Kira tespit davası, mülk sahibi ve kiracı arasındaki mevcut kira bedelinin yeniden belirlenmesi için açılan bir davadır. Bu dava türünde, her iki tarafın da dava açma hakkı bulunmaktadır. Taraflar arasında bir kira sözleşmesi olması gerekmekte ve bu sözleşmenin süresine bakılmaksızın, kira bedelinin belirlenmesi için mahkemeye başvurulabilir.

Peki, Kira Uyarlama Davası Nedir?

Kira uyarlama davası, kiracı ve mülk sahibi arasındaki kira sözleşmesinin, olağanüstü durumlar karşısında güncellenerek mevcut koşullara adapte edilmesini talep edebilmek için açılan bir davadır. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 138. maddesinde bahsedilen bu durumlar, “sözleşmede öngörülemeyen” ve borçludan kaynaklanmayan olağanüstü halleri kapsar.

Kira Uyarlama Davası Şartları Nelerdir?

Kira uyarlama davasının açılabilmesi için birtakım şartlar gereklidir:

 • Taraflar arasında geçerli ve devam eden bir kira sözleşmesinin varlığı
 • Sözleşme sırasında öngörülemeyen ve öngörülmesi beklenmeyen olağanüstü bir durumun ortaya çıkması
 • Bu durumun borçlu tarafından kaynaklanmamış olması
 • Ortaya çıkan bu durum neticesinde, sözleşmeden doğan borcun ifasının aşırı güçleşmiş veya dürüstlük kurallarına aykırı düşecek şekilde değişmiş olması

Bu koşulların oluşması halinde, mahkemeden kira sözleşmesinin yeni koşullara uyarlanması talep edilebilir.

Dikkatini Çekmedi Mi ?  Ötanazi Okulu 3 – Ciltli Özel Baskı PDF İndir - Maral Atmaca Kitabı

Kira Uyarlama Davasını Kim Açabilir?

Hem kiracı hem de kiralayan, kira bedelinin uyarlama talebiyle dava açabilir. Mevcut durumlar neticesinde kira bedelinin yüksek veya düşük olması halinde, tarafların dava açma hakları mevcuttur.

Yetkili ve Görevli Mahkeme

Kira uyarlama davalarında yetkili mahkeme, genellikle kiralanan taşınmazın bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesi‘dir. Bu tür davalarda lokal yargı mercileri yetkilidir.

Günümüz koşullarında karşılaşılan ekonomik krizlerpandemi gibi beklenmedik durumlar, kira tespit ve uyarlama davalarının önemini artırmıştır. Kiracılar ve mülk sahipleri, hakkaniyetli bir kira bedelinin belirlenmesi ve mevcut koşullara uyum sağlanması amacıyla bu tür davalara başvurabilirler. Özellikle kira uyarlama davası, mevcut sözleşmelerin güncellenmesi ve adil bir denge sağlanması için önemli bir yasal araçtır.

Kira Uyarlama Davası Dilekçesi

Kira sözleşmelerinde kiracı veya mülk sahibi tarafından karşılaşılan olağanüstü durumlar, mevcut kira bedelinin koşullara uygun hale getirilmesini gerektirebilir. Bu noktada, Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında bir kira uyarlama davası açılabilir. Ancak, bu süreçte en önemli adımlardan biri, davanın niteliğini ve taleplerinizi doğru bir şekilde yansıtan etkili bir dilekçe hazırlamaktır.

Dilekçe Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Kimlik Bilgileri: Dilekçenin başında, davacının tam adı, T.C. kimlik numarası, adresi ve irtibat bilgilerine yer verilmelidir.
 • Mahkeme Bilgileri: Dilekçenin hangi mahkemeye sunulduğu açıkça belirtilmelidir.
 • Konu ve Talep: Dava konusunun ve davacının ne talep ettiği (kira uyarlama) net bir şekilde ifade edilmelidir.
 • Davanın Gerekçesi: Kira bedelinin neden uyarlama gerektirdiğini açıklayan detaylı bir bölüm eklenmelidir. Burada, olağanüstü durumlar, ekonomik değişiklikler ve bu değişikliklerin kira bedeline olası etkilerinden bahsedilmelidir.
 • Kanuni Dayanak: Dava, Türk Borçlar Kanunu’nun 138. maddesine dayandırılarak açıldığı için, bu kanuni dayanağa dilekçede yer verilmelidir.
 • Ekler: Kira sözleşmesi, mevcut kira bedelinin ödendiğine dair belgeler ve ekonomik değişiklikleri kanıtlayan resmi raporlar gibi davanın desteklenmesine yardımcı olacak ekler dilekçeye eklenmelidir.
 • İmza: Dilekçenin sonunda davacının imzası bulunmalıdır.
Dikkatini Çekmedi Mi ?  Atomik Alışkanlıklar - Pdf İndir Ücretsiz Oku

Kira Uyarlama Davası Dilekçesi Örnek Formatı

KARABÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI: Davacı Adı – Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi

VEKİLİ: Davacının Avukat(lar)ı

DAVALI: Davalının Adı – Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi

KONU: Kira bedelinin değişen ekonomik koşullara uyarlanması talebimize ilişkin beyanlarımızdan ibarettir.

D.E.D.: ……TL

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil ……….. ../../…. tarihinde …………………… adresli taşınmazı satın almıştır. (EK-1)  Davalı yan ise davacı müvekkilin satın almış olduğu taşınmazda ../../…. tarihinden itibaren kiracı olarak ikame etmektedir. (EK-2) Davacı müvekkilin taşınmazı satın aldığı tarih itibarıyla davalı yanın ödemekte olduğu kira bedeli …. TL’dir. İşbu taşınmaza karşı ödenen kira bedelinin emsal taşınmazlar ile karşılaştığında dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edecek nitelikte düşük olduğu izahtan varestedir. (EK-3) Her ne kadar kira ilişkisi boyunca davacı müvekkil davalı yana karşı iyi niyetini korusa da davalı yan olan kiracısından kendisinden beklenecek olan iyi niyeti görememiştir. Şöyle ki;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

TBK’nin 138. maddesinde “Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır.  “ denilerek olağanüstü durumların gerçekleşmesi halinde kira uyarlama davası açılabilmesinin dayanağı olarak hüküm altına alınmıştır.

Somut olay bakımından  kanunun geçici maddesinde yıllık artış en fazla %25 olarak düzenlenmişse de;  zaman içerisinde meydana gelen Covid-19 salgını, ülkece etkisini hissettiğimiz ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve her geçen gün zorlaşan hayat şartlarının neticesinde yapılan kira artırımları son derece düşük kalmıştır.

Yukarıda arz ve izaha çalıştığımız ve mahkemenizce re’sen göz önüne alınacak sebepler neticesinde davamızın kabulüne, dava konusu taşınmaza ait kira bedelinin yeni kira dönemi olan ../../… tarihi itibarıyla ….TL olarak tespitine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER: BK, TMK, HMK ve ilgili sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: ../../…. başlangıç tarihli kira sözleşmesi, emsal kira bedelleri, keşif, bilirkişi, banka kayıtları, tanık, yemin ve sair türlü hukuki delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda izah etmeye çalıştığımız ve mahkemenizce re’sen göz önüne alınacak sebepler neticesinde davamızın kabulüne, dava konusu taşınmaza ait kira bedelinin yeni kira dönemi olan ../../…. tarihi itibarıyla …. TL olarak tespitine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../…. (Dilekçenin yazım günü tarihi)

Davacı Vekili

(Avukat(lar)ın ad – soyadı)

Kira Uyarlama Davası Dilekçesi Örneği İndirmek için https://docs.google.com/document/d/1RH5CmZVlfbN02MW-9QchnXTajxq4eReA/

Dikkatini Çekmedi Mi ?  Beyaz Gemi Pdf Ücretsiz İndir Oku

Kira uyarlama davası dilekçesi hazırlama süreci, hukuki bir süreç olduğu için, dilekçenizin mevzuata uygun ve yeterince açıklayıcı olmasını sağlamak adına bir avukat ile çalışmanız önerilir.

Kira uyarlama davası açarken hazırlanan dilekçe, davanın en kritik unsurlarından biridir. Dilekçenizi mümkün olduğunca açık ve net bir şekilde yazarak, mahkemeye durumunuzu etkili bir biçimde sunabilirsiniz. Bu süreçte, hukuki bilgi birikimi ve deneyimi olan bir avukatın rehberliği, sürecin daha sağlıklı ilerlemesine olanak tanır.

İçeriği oyla
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum yapın